fbpx

שאלון מועמד למשרת מנכ"ל אשכול שורק דרומי

פרטים אישיים

שם משפחה *
שם פרטי *
מס' זהות *
ישוב מגורים *
רחוב *
מס' בית *
מיקוד *
מס' טלפון נייד *
כתובת אי מייל *
קורות חיים *
Maximum file size: 4 MB
המלצות *
Maximum file size: 4 MB
טופס הסכמה חתום לקבל פרטים מהמרשם הפלילי *
Maximum file size: 4 MB

שירות צבאי

שנת גיוס *
שנת שחרור *
דרגת שחרור *
תפקיד בשחרור *

השכלה אקדמית


קורסים והשתלמויות


נסיון תעסוקתי


כהונה כדירקטור


פרוייקטים בהיקף משמעותי - מעל 20 מיליון ₪


שאלות פתוחות - יש להעלות קובץ WORD מתאים

על המועמד/ת לתאר פעולות/פרויקטים/תפקידים וכיו' אשר היו תחת אחריותו/ה המעידים על יכולת ייזום, ניהול והפעלת פרויקטים תוך ראייה מערכתית, רב מגזרית וכלכלית *
Maximum file size: 4 MB
על המועמד/ת לתאר פעולות/פרויקטים/תפקידים וכיו' אשר היו תחת אחריותו/ה המעידים על יכולת בניית והובלת תהליכים מורכבים וארוכי טווח *
Maximum file size: 4 MB
על המועמד/ת לתאר פעולות/פרויקטים/תפקידים וכיו' אשר היו תחת אחריותו/ה המעידים על היכרות טובה עם משרדי ממשלה ואופן פעולתם יכולת גישור ויצירת שיתופי פעולה *
Maximum file size: 4 MB

על המועמד/ת לתאר פעולות/פרויקטים/תפקידים וכיו' אשר היו תחת אחריותו/ה המעידים על היכרות טובה עם השלטון המקומי, אופן פעילותו וכיו' *
Maximum file size: 4 MB
על המועמד/ת לתאר פעולות/פרויקטים/תפקידים וכיו' אשר היו תחת אחריותו/ה המעידים על חשיבה עסקית ויזמית *
Maximum file size: 4 MB

יצירת קשר

שליחת קורות חיים

*קבצים נתמכים: xlsx, csv, pdf, jpg, png, doc

שירותים בקליק

בקרוב!