מכרזים להגשה

מכרז פומבי מס' 05/2024 להפעלת מרכז חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול רשויות

תאריך אחרון להגשה: 10.06.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 05/2024 להפעלת מרכז חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול רשויות שורק דרומי והאשכול

פעיל

מכרז פומבי מס' 05/2024
להפעלת מרכז חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול רשויות שורק דרומי והאשכול
אשכול רשויות שורק דרומי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר עם האשכול להפעלת מרכז חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור הרשויות החברות באשכול.
 1. ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האשכול תחת לשונית "מכרזים".
 2. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
 3. את מסמכי המכרז תמורת סך של 500 ש"ח באופן הקבוע במסמכי המכרז.
 4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים ביום 10/06/2024 בין השעות 09:00 - 12:00 (בכל מקרה לא יאוחר מהשעה 12:00) לתיבת המכרזים המצויה במשרדי האשכול ברח' הבילויים 21, גדרה.
הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות. לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.
 1. האשכול אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא.
        דני לוין, מנכ"ל
     אשכול שורק דרומי
מחיר: 500₪
מכרז מסגרת מס' 04/2024 למתן שירותי תכנון כולל של מוסדות חינוך ומבני ציבור

תאריך אחרון להגשה: 16.05.2024 בשעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 04/2024 למתן שירותי תכנון כולל של מוסדות חינוך ומבני ציבור

06.05.24
הועלה מסמך הבהרות

פעיל

מכרז מסגרת פומבי מס' 04/2024
למתן שירותי תכנון כולל של מוסדות חינוך ומבני ציבור עבור אשכול רשויות שורק דרומי והרשויות המקומיות החברות באשכול
 1. אשכול רשויות שורק דרומי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות למתן שירותי תכנון כולל של מוסדות חינוך ומבני ציבור עבור אשכול רשויות שורק דרומי והרשויות המקומיות החברות באשכול.
 2. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
 3. אין צורך במכרז זה להגיש ערבות הצעה.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 1,000 ₪ (שלא תוחזר) בהתאם לפרטים הקבועים במסמכי המכרז.
 5. לאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל: dani@eshkolsd.co.il לרשום במסגרתה את שם המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק, לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת קבלה (בדוא"ל חוזר) על שם המשתתף.
 6. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.
 7. את ההצעות יש להגיש ביום 16/05/2024 עד השעה 12:00 בדיוק לתיבת המכרזים המצויה ברח' הבילויים 21, גדרה.  לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות.
הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות. לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.
שירה דקל כץ, מנכ"לית
     אשכול שורק דרומי
מחיר: 1000₪

שליחת קורות חיים

*קבצים נתמכים: xlsx, csv, pdf, jpg, png, doc

יצירת קשר

שירותים בקליק

בקרוב!