fbpx

מכרזים להגשה

מכרז פומבי מס' 08/2024 להפעלת מרכז חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול רשויות

תאריך אחרון להגשה: 08.08.2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 08/2024 להפעלת מרכז חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול רשויות שורק דרומי והאשכול

פעיל

מכרז פומבי מס' 08/2024
להפעלת מרכז חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול רשויות שורק דרומי והאשכול
  1. אשכול רשויות שורק דרומי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר עם האשכול להפעלת מרכז חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור הרשויות החברות באשכול.
  2. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
  3. אין צורך במכרז זה להגיש ערבות להבטחת ההצעה במכרז.
  4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 500 ₪. רוכשי מכרז 05/2024 והמעוניינים להגיש הצעה במכרז זה אינם חייבים לבצע רכישה בשנית.
  5. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.
  6. ההגשה תתבצע ביום 08/08/2024 בין השעות 09:00 - 12:00 (בכל מקרה לא יאוחר מהשעה 12:00) לתיבת המכרזים המצויה במשרדי האשכול ברח' הבילויים 21, גדרה.
  7. האשכול אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא.
        דני לוין, מנכ"ל
     אשכול שורק דרומי
מחיר: 500₪

שליחת קורות חיים

*קבצים נתמכים: xlsx, csv, pdf, jpg, png, doc

יצירת קשר

שירותים בקליק

בקרוב!