fbpx

מכרזים להגשה

הליך פומבי לאיתור מנכ"ל/ית אשכול רשויות שורק דרומי

תאריך אחרון להגשה: 08.08.2024 בשעה 0:00

הליך פומבי לאיתור מנכ"ל/ית אשכול רשויות שורק דרומי

פעיל

הליך פומבי לאיתור מנכ"ל/ית - אשכול רשויות שורק דרומי
איגוד ערים - אשכול רשויות שורק דרומי (להלן: "האשכול") מפרסם בזאת הליך פומבי לאיתור מנכ"ל/ית לאשכול.
ניתן לעיין במסמכי ההליך באתר האינטרנט של האשכול בכתובת:  www.eshkolsd.co.il תחת לשונית "מכרזים" תת לשונית "מכרזי כוח אדם".
כל מועמד/ת העומדים בתנאי הסף לתפקיד כפי שהם מופיעים במסמכי ההליך, רשאי/ת להגיש את מועמדו/ה.
הגשת המועמדות למשרה תעשה באופן מקוון, בהתאם להוראות המופיעות באתר האינטרנט של האשכול.
ההגשה מתבצעת באמצעות טופס מקוון להלן הקישור https://eshkolsd.co.il/ceo-tender/
תוך צירוף כלל המסמכים הנדרשים במסמכי ההליך וזאת עד ליום 08/08/2024.
לא תתאפשר הגשת מועמדות לאחר המועד כאמור.
האשכול אינו מתחייב לבחור בהליך זה מועמד כלשהו והוא רשאי לבטל את ההליך ולפרסם הליך אחר תחתיו.
קבלת מועמד/ת לתפקיד טעון אישור מועצת האשכול ומשרד הפנים.
מצורפים :
- מסמכי המכרז להורדה
- טופס הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי- חובה לצרף
את כלל המסמכים חייב לצרף בעת ההגשה ניתן בפורמט: word/pdf/jpg
                                                                                                                                           דורון שידלוב, יו"ר ועדת האיתור
            אשכול רשויות שורק דרומי

שליחת קורות חיים

*קבצים נתמכים: xlsx, csv, pdf, jpg, png, doc

יצירת קשר

שירותים בקליק

בקרוב!